Відповідно до наявних ліцензій, акредитованих спеціальностей, коледж провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої та фахової передвищої освіти.

Увесь процес набуття здобувачами кваліфікацій реалізується через освітні (освітньо-професійні) програми, що становлять єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання.

Освітні (освітньо-професійні) програми Кропивницького музичного фахового коледжу акредитовані та затвердженні у відповідному порядку.

У програмах поєднані кращі практики підготовки фахівців у сфері музичного мистецтва відповідної ланки, передбачена гнучкість освітньої траєкторії кожного здобувача, ґрунтовна теоретична підготовка, яка підкріплюється активною практичною діяльністю.

Освітня (освітньо-професійна) програма визначає:

  • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема);
  • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності, знання, уміння й навички), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня та кваліфікації.

Слідкувати за КМФК
© 2024 Кропивницький музичний фаховий коледж. Усі права захищено. Копіювання фото- та текстових матеріалів дозволено лише з дозволу адміністрації ресурсу. Розроблено засобами Joomla! та JoomShaper. Дизайн та верстка – Ярослав Долгіх